SEPPO MATTINEN

Juhlat, sekatekniikka, 17/150, v-1975
Mitat: Kehys 66 x 75

Myyntihinta: MYYTY!

Tuote no. 23268